GDPR

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Niniejsza polityka ma zastosowanie do przetwarzania (wykorzystywania) wszelkich danych osobowych przez BMG turistične storitve d.o.o. (operatora) lub wykonywanych w imieniu operatora.

Informacje dla operatora:

BMG turistične storitve d.o.o.
Križna pot 6
2327 Rače
Numer VAT: SI37969340

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY:

Podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
Informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych (wizyty na poszczególnych stronach, kliknięcia na linki, czas spędzony na stronie) oraz informacje dotyczące odpowiedzi na nasze e-maile (czy wiadomość została otwarta, na jakie linki kliknięto);

Informacje, które są nam potrzebne do realizacji umowy i dostawy zakupionych towarów i usługi (przedmiot zakupu, cena, adres dostawy, czas dostawy, sposób płatności, data płatności, dane dotyczące reklamacji, dane dotyczące wystawionej faktury, itp.)

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. wystawianie faktur za zakupione towary i usługi);
 • gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, którą Państwo z nami zawarli lub w związku z tym, że zwrócili się Państwo do nas z prośbą o ofertę;
 • gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu przetwarzania, przy czym zawsze masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody (np. w przypadku spersonalizowanego informowania o naszej ofercie w oparciu o profilowanie);
 • gdy mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, na przykład w celu wysłania Państwu wiadomości e-mail w przypadku, gdy opuścili Państwo koszyk na naszej stronie internetowej bez sfinalizowania zakupu.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do jednego lub więcej z następujących celów:

 • komunikowanie się z Państwem w zakresie świadczenia naszych usług i odpowiadanie na Państwa zapytania;
 • zawarcia umowy i wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy;
 • komunikacja marketingowa (wysyłanie e-maili);
 • w celu egzekwowania wszelkich roszczeń prawnych i rozstrzygania sporów;
 • do analiz statystycznych dotyczących sprzedaży naszych towarów i usługi i korzystania z naszych stron internetowych;

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE I CO SIĘ Z NIMI POTEM DZIEJE

Podstawowe dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo masz status zarejestrowanego użytkownika na naszych stronach internetowych lub jesteś subskrybentem naszego newslettera.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, są przechowywane na stałe lub do czasu odwołania przez Państwa tej zgody.

Dane dotyczące wystawionych faktur są przechowywane przez 10 lat od daty wystawienia.

Dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między Państwem a nami przechowujemy przez kolejne 5 lat od wykonania umowy (dostawa towaru i usługi).

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są skutecznie usuwane lub anonimizowane, co oznacza, że przetwarzamy je w taki sposób, że nie można ich już powiązać lub przypisać do Państwa.

DOBROWOLNE PRZEKAZYWANIE DANYCH I KONSEKWENCJE ICH NIEPRZEKAZANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do podania nam danych osobowych, ale jeśli ich Państwo nie podadzą, nie będą mogli otrzymywać pewnych usług ani zawierać z nami umów. Za każdym razem, gdy będziemy uzyskiwać od Państwa dane osobowe, będziemy informować, które dane są takie, że ich przekazanie spowoduje określone konsekwencje.

KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych i nie udzielamy informacji osobom trzecim (poza spółką Hiša daril doo) z wyjątkiem tych, którzy mają z nami pisemną umowę, na podstawie której wykonują określone zadania związane z przetwarzaniem danych i są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych (tzw. umowne podmioty przetwarzające). Umownymi podmiotami przetwarzającymi, którym przekazujemy dane osobowe są:

 • dostawcy usług marketingowych
 • operatorzy studiów telefonicznych
 • dostawcy poczty elektronicznej
 • dostawca usług księgowych

Podmioty przetwarzające na podstawie umowy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą przetwarzać danych osobowych do własnych celów. Są oni zobowiązani, wraz ze swoimi pracownikami, do ochrony poufności Państwa danych osobowych.

Podmioty przetwarzające na podstawie umowy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą przetwarzać danych osobowych do własnych celów. Są oni zobowiązani, wraz ze swoimi pracownikami, do ochrony poufności Państwa danych osobowych.

Podmioty przetwarzające nie eksportują danych osobowych do państw trzecich (poza kraje członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – są to kraje członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI, W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ODWOŁAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE JEJ ODWOŁANIA

Masz następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych, aby zapytać nas w dowolnym momencie:

 • potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe;
 • dostępu do danych osobowych oraz następujących informacji: cele przetwarzania; rodzaje danych osobowych; użytkownicy lub kategorie użytkowników, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności użytkownicy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz jego przyczyny, a także znaczenie i zamierzone konsekwencje takiego przetwarzania dla Państwa;
 • jedną (bezpłatną) kopię danych osobowych we wskazanej przez Państwa formie (jeżeli wniosek jest złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej i nie zażądają Państwo inaczej, kopia zostanie dostarczona w formie elektronicznej); za dodatkowe kopie, o które Państwo poproszą, możemy pobrać rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty;
 • korekta niedokładnych danych osobowych;
 • ograniczenie przetwarzania w przypadku, gdy:
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, przez okres umożliwiający nam sprawdzenie dokładności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, usunięcia wszystkich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeżeli spełnione są przesłanki z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności w przypadku odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wydruk danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie, z prawem do przekazania tych danych innemu administratorowi bez ingerencji we mnie;
 • zaprzestania wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • że nie podlegają Państwo decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o ile spełnione są warunki wstępne określone w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • prawo do złożenia przeciwko nam skargi do komisarza ds. informacji, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

PROCEDURA WYKONYWANIA PRAW

Wnioski dotyczące wykonywania praw związanych z danymi osobowymi można kierować na piśmie do dowolnego z kontaktów wymienionych na górze tego dokumentu w sekcji Administrator danych osobowych i Dane kontaktowe.

W celu wiarygodnej identyfikacji w przypadku wykonywania praw w odniesieniu do danych osobowych, możemy zażądać od Państwa dodatkowych informacji i możemy odmówić podjęcia działań tylko wtedy, gdy udowodnimy, że nie jesteśmy w stanie wiarygodnie zidentyfikować Państwa.

Na wniosek o skorzystanie z praw do danych osobowych musimy odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.