OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne warunki oferowania usług są częścią umowy, innymi słowy: faktury, pomiędzy SLOVENIACYCLING, oznaczoną znakiem towarowym BMG turistične storitve d.o.o., Križna pot 6, Rače 2327 Słowenia, ID: SI 37969340 a podróżnym, który akceptuje oferowaną usługę. Wszystko, co jest wymienione w ogólnych warunkach stanowi prawne zobowiązanie dla podróżnych, jak również dla SLOVENIACYCLING, oznaczoną znakiem towarowym BMG turistične storitve d.o.o.

DOKONYWANIE REZERWACJI

Dokonując rezerwacji, podróżny potwierdza, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych warunków w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich członków grupy, a ponadto, jeśli dokonuje rezerwacji dla więcej niż jednej osoby, że jest odpowiedzialny za wszelkie płatności należne od każdego członka grupy, dla którego dokonuje rezerwacji.

OFERTA

SLOVENIACYCLING, oznaczona znakiem towarowym BMG turistične storitve d.o.o, zapewnia usługi zgodnie z informacjami opublikowanymi i obowiązującymi w momencie potwierdzenia rezerwacji oraz zgodnie z opisem i okresem podróży w kontekście potwierdzonych rezerwacji, z wyjątkiem okoliczności obiektywnych, na które nie ma wpływu, takich jak: choroba usługodawcy lub jego najbliższej rodziny, nadzwyczajne okoliczności, których nie można przewidzieć ani wyeliminować (klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, zakłócenia sanitarne, pożary, susze, wojny, strajki, akcje terrorystyczne i nadzwyczajne ograniczenia wydane przez rząd, zakaz opuszczania kraju).

REZERWACJA

Wszystkie rezerwacje muszą być dokonywane w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzając rezerwację, podróżny potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami usług turystycznych oraz w pełni rozumie i akceptuje te warunki, które są wiążące zarówno dla podróżnego, jak i dla agenta. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30%. W przypadku rezerwacji dokonanych w ciągu 14 dni przed przyjazdem wymagana jest pełna płatność. Podróżny jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie informacje, które poda organizatorowi podróży są dokładne i że informacje, które są mu przekazywane przez organizatora podróży, są następnie przekazywane dalej pozostałym uczestnikom. Zapytania i rezerwacje noclegów można składać drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w każdym oddziale organizatora oraz w biurach naszych partnerskich agencji podróży. Touroperator udostępnia podróżnemu odpowiednie materiały w formie elektronicznej, które przedstawiają wszystkie istotne informacje dotyczące podróży oraz udostępnia lub wskazuje na ogólne warunki podróży, które są integralną częścią niniejszej umowy.

Podróżny jest zobowiązany do podania wszelkich informacji wymaganych w procesie rezerwacji. W zależności od wybranej metody płatności wymagana jest wpłata zaliczki. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed przyjazdem, chyba że z potwierdzenia rezerwacji wynika inaczej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Podróżnego w przypadku, gdy Podróżny przywiezie do miejsca zakwaterowania zwierzę domowe bez uprzedniego poinformowania o tym Touroperatora Sloveniacycling lub Usługodawcy. W takim przypadku Touroperator nie jest zobowiązany do uznania reklamacji podróżnego dotyczących jakości zarezerwowanego zakwaterowania lub usług.

POTWIERDZENIE REZERWACJI

Po otrzymaniu rezerwacji prześlemy Państwu pisemne potwierdzenie. Poprzez pisemne potwierdzenie gwarantujemy wszystkie usługi zgodnie z naszym programem.

PŁATNOŚĆ

Przy rezerwacji wymagana jest wpłata 30% zaliczki. Pozostałą część należności – 70% należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed przyjazdem. Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy wpłata nie wpłynie w uzgodnionym terminie. Płatności można dokonać przelewem bankowym lub kartą kredytową.

Płatność kartą kredytową – 100% płatności zostanie dokonane w momencie potwierdzenia rezerwacji. Wszystkie płatności będą pobierane w walucie Euro. Kwota, którą zostanie obciążony rachunek Twojej karty kredytowej, jest więc przeliczana na Euro według aktualnego kursu Słoweńskiego Banku Narodowego. Podczas obciążania karty kredytowej, ta sama kwota jest przeliczana na walutę lokalną zgodnie z kursem wymiany stosowanym przez stowarzyszenia kart kredytowych.

W wyniku zastosowania przelicznika istnieje możliwość wystąpienia nieznacznej różnicy w stosunku do oryginalnej ceny podanej na naszej stronie internetowej. Uwaga dotyczącą płatności z zagranicy: ten sposób płatności dotyczy wyłącznie klientów zagranicznych. Konieczne jest przelanie wartości rezerwacji na zagraniczne konto Touroperatora SloveniaCycling. Opłaty za przelew bankowy dla uczestników i odbiorców są w całości pokrywane przez klienta.

ZAKWATEROWANIE

Oferowane zakwaterowanie jest opisane zgodnie z oficjalną kategoryzacją właściwego urzędu, jak również zgodnie z faktycznym stanem zakwaterowania w momencie publikacji. Standardy zakwaterowania, wyżywienia, usług i tym podobne różnią się w zależności od miejsca docelowego/kraju i nie podlegają porównaniu. Informacje, które podróżny otrzyma w punkcie sprzedaży, nie zobowiązują organizatora podróży bardziej niż informacje podane na stronach internetowych www.SLOVENIACYCLING.SI, w katalogu lub innych materiałach drukowanych przez organizatora podróży. Proszę zwrócić uwagę, że standardowo pokoje są dostępne do zameldowania po godzinie 14:00. Wcześniejsze zameldowanie musi być uprzednio zgłoszone.

OBOWIĄZKI TOUROPERATORA SLOVENIACYCLING

Obowiązkiem Touroperatora SloveniaCycling jest świadczenie usług oraz wybór usługodawcy z uwzględnieniem praw i interesów podróżnych zgodnie z tradycjami branży turystycznej. Touroperator SloveniaCycling będzie wypełniał wszystkie wyżej wymienione obowiązki zgodnie z opisem, z wyjątkiem okoliczności, na które nie ma wpływu (artykuł 3), w których Touroperator SloveniaCycling będzie postępował zgodnie z artykułem 4.

OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

Podróżny jest zobowiązany do:

 • Posiadania ważnego dokumentu podróży
 • Szanowania i przestrzegania wszystkich przepisów celnych i dewizowych kraju docelowego.
 • Przestrzegania i stosowania się do wszystkich przepisów celnych i dewizowych, jak również prawa i innych przepisów Republiki Słowenii, jak również innych krajów, przez które przejeżdża lub w których przebywa. Musi również dowiedzieć się, czy potrzebuje wizy do kraju docelowego oraz krajów sąsiednich. W przypadku, gdy podróżny nie może kontynuować podróży z powodu bezpośredniego naruszenia tych przepisów, to podróżny jest odpowiedzialny za wszystkie związane z tym koszty.
 • Przestrzegania zasad obowiązujących w obiekcie oraz współpracowania z usługodawcą w dobrej wierze.
 • Przedstawienia usługodawcy dokumentu potwierdzającego opłaconą usługę (voucher otrzymany e-mailem lub faksem).
 • – Zgłoszenia zamiaru przywiezienia zwierzęcia do miejsca zakwaterowania, nawet jeśli zakwaterowanie jest opisane jako przyjazne zwierzętom, a także podania rodzaju i wielkości zwierzęcia.

DOKUMENTY PODRÓŻY

Każdy podróżny jest odpowiedzialny za posiadanie ważnego paszportu oraz wymaganej wizy. Touroperator SloveniaCycling nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku dokumentów podróży itp. w przypadku, gdy podróżni nie poinformują o tym organizatora.

BAGAŻ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, kradzież lub uszkodzenie bagażu podczas podróży, w tym podczas przeładunku bagażu podczas transferu hotel-lotnisko lub odwrotnie.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

Zdecydowanie zalecamy podróżnym wykupienie ubezpieczenia podróżnego pokrywającego koszty wypadków lub śmierci, leczenia chorób, transportu do domu oraz utraty lub uszkodzenia bagażu itp.

ZMIANY REZERWACJI

Każda zmiana w rezerwacji musi być wcześniej potwierdzona i uzgodniona z Touroperatorem SloveniaCycling.

ODWOŁANIA

W przypadku, gdy podróżny chce zmienić lub odwołać potwierdzoną rezerwację, musi to zrobić w formie pisemnej (e-mailem lub faksem). Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez telefon nie są dozwolone i nie będą akceptowane. Jeśli podróżny zażąda zmiany lub anulowania potwierdzonej rezerwacji, to podstawą do obliczenia kosztów będzie data otrzymania pisemnej anulacji, w czasie regularnych godzin pracy Touroperatora. Jeżeli pisemna rezygnacja wpłynie poza godzinami pracy Touroperatora, to datą rezygnacji, która będzie podstawą do obliczenia kosztów rezygnacji, będzie następny dzień roboczy Touroperatora. Koszty rezygnacji będą obliczane w następujący sposób:

 • Więcej niż 45 dni przed datą przyjazdu, bezzwrotny depozyt rezerwacyjny
 • 45 – 30 dni przed datą przyjazdu, 20% całkowitej kwoty,
 • 29 -15 dni przed datą przyjazdu, 50% całkowitej kwoty,
 • 14 – 9 dni przed datą przyjazdu, 80% całkowitej kwoty,
 • 8 dni przed datą przyjazdu, 100% całkowitej kwoty.
 • W przypadku niepojawienia się Gościa w hotelu, wszystkie zarezerwowane usługi zostaną obciążone kosztami.

SKARGI

Każdy podróżny – posiadacz rezerwacji ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli opłacone usługi nie zostały wykonane. Jeżeli świadczone usługi nie są satysfakcjonujące, podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Touroperatora o nieodpowiedniej usłudze i złożyć reklamację w dniu przyjazdu w miejscu świadczenia usługi oraz poinformować biuro Touroperatora e-mailem saso@sloveniaguide.si lub telefonicznie pod numerem +386 59 339508 (godziny pracy biura obsługi klienta).

Podróżny jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielem Touroperatora, jak również z usługodawcą w dobrej wierze, tak aby przyczyna reklamacji mogła zostać rozwiązana. Jeżeli po przyjeździe podróżny nie jest zadowolony ze stanu zakwaterowania i z własnej inicjatywy opuści miejsce zakwaterowania i znajdzie inne zakwaterowanie, nie dając szansy Touroperatorowi na rozwiązanie problemu, usunięcie przyczyny niezadowolenia lub znalezienie innego zakwaterowania dla podróżnego, podróżny nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy ani dochodzić odszkodowania, niezależnie od tego, czy jego powody były uzasadnione czy nie.

Podróżny powinien przyjąć zaproponowane rozwiązanie, które odpowiada świadczonej usłudze na miejscu, dodatkowych reklamacji Touroperator nie będzie uwzględniał ani na nie odpowiadał. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany na miejscu po interwencji, podróżny jest zobowiązany do złożenia pisemnej skargi wraz z dokumentami uzupełniającymi oraz fotografiami na poparcie skargi do Touroperatora SloveniaCycling drogą elektroniczną na adres saso@sloveniaguide.si lub pocztą najpóźniej 60 dni po powrocie podróżnego z podróży. Touroperator SloveniaCycling uwzględnia wyłącznie w pełni udokumentowane reklamacje, które wpłyną w terminie 60 dni. Touroperator SloveniaCycling jest zobowiązany do pisemnego rozwiązania reklamacji w ciągu 8 dni od otrzymania pisemnej reklamacji. Touroperator SloveniaCycling może odroczyć termin w celu zebrania dowodów i sprawdzenia oferty reklamacyjnej z usługodawcą, jednak nie dłużej niż o 8 dni. Touroperator SloveniaCycling uwzględnia tylko te reklamacje, których przyczyny nie mogły być rozwiązane na miejscu. Touroperator nie ponosi odpowiedzialności za warunki klimatyczne, czystość i temperaturę morza, ani za inne podobne sytuacje i zdarzenia, które mogą powodować niezadowolenie podróżnych, a nie są bezpośrednim skutkiem zakwaterowania (np. zła pogoda, niewłaściwie utrzymane plaże, tłumy, zagubione lub skradzione mienie i inne). Jeśli podróżny zdecyduje się na rezerwację specjalnej oferty LASTMINUTE, to akceptuje wszelkie ryzyko związane z taką podróżą. Takie podróże zawierają niepewność faktów, na które Touroperator SloveniaCycling nie ma wpływu, a podróżny przede wszystkim ze względu na cenę zgodził się na taką podróż i dlatego nie ma prawa do reklamacji wobec Touroperatora SloveniaCycling.

PRAWO TOUROPERATORA DO ZMIAN I ODWOŁAŃ

Touroperator SloveniaCycling zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwacji w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć, uniknąć lub wyeliminować (patrz art. 2). Zarezerwowane zakwaterowanie można zmienić tylko po uprzednim powiadomieniu podróżnego na rodzaj zakwaterowania o tej samej lub wyższej kategorii ,w cenie, w której podróżny potwierdził rezerwację. Jeśli zakwaterowanie zastępcze jest możliwe tylko w wyższej kategorii, w której cena jest o 15% wyższa niż w opłaconej rezerwacji, Touroperator SloveniaCycling zastrzega sobie prawo do obciążenia podróżnego różnicą, w porozumieniu z podróżnym. W przypadku braku możliwości zorganizowania zakwaterowania zastępczego, Touroperator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i powiadomienia podróżnego przed rozpoczęciem usługi oraz gwarantuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Jeśli Touroperator SloveniaCycling anuluje rezerwację, podróżnemu nie przysługuje żadne odszkodowanie od Touroperatora, a Touroperator SloveniaCycling jest zobowiązany jedynie do zwrotu kwoty wpłaconej na konto Touroperatora SloveniaCycling. Jeśli odpowiednia jednostka zastępcza nie jest dostępna w dniu rozpoczęcia usługi, Touroperator SloveniaCycling postara się udzielić podróżnemu informacji o możliwych alternatywnych rozwiązaniach sytuacji.

DANE OSOBOWE

Podróżny podaje swoje dane osobowe z własnej woli. Dane osobowe są wymagane do realizacji zamówionych usług. Te same informacje są wykorzystywane do komunikacji między stronami. Touroperator SloveniaCycling jest zobowiązany do tego, że dane osobowe podróżnego nie będą wywożone poza granice kraju ani przekazywane osobom trzecim, chyba że w celu realizacji zamówionych usług. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych zgodnie z decyzją zarządu o sposobie zbierania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. Wraz z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków, podróżny wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów ofert promocyjnych organizatora wycieczki SloveniaCycling.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność BMG turistične storitve d.o.o. (SLOVENIACYCLING) d.o.o. jest ograniczona. Touroperator SloveniaCycling nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnień lub zmian w rozkładach jazdy, zaniedbań lub przeładowanych rezerwacji hoteli, chorób, śmierci, zmian pogodowych, strajków, wojny, niestabilności politycznej, kwarantanny i innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany trasy podróży w celu jej ulepszenia, ku uciesze i korzyści podróżnych.

WŁAŚCIWY SĄD

WŁAŚCIWY SĄD
Podróżny i Touroperator SloveniaCycling będą dążyć do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów sądowych w ramach stosowania niniejszej umowy, a jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, sprawa zostanie poddana pod rozstrzygnięcie sądu w Mariborze, zgodnie z prawem Republiki Słowenii.

UWAGA

Wpłacenie zaliczki lub całej kwoty oznacza, że podróżny w pełni rozumie i akceptuje warunki umowy.

BMG turistične storitve d.o.o., Rače, Slovenia, 15.12.2022