SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

Splošni pogoji za opravljanje storitev so del pogodbe oziroma računa med SLOVENIACYCLING blagovna znamka podjetja BMG turistične storitve d.o.o., Križna pot 6, Rače 2327 Slovenija, ID: SI 37969340 in potnikom, ki sprejme ponujeni aranžma. Vse, kar je navedeno v splošnih pogojih, predstavlja pravno zavezo za potnike in tudi za SLOVENIACYCLING, blagovno znamko družbe BMG turistične storitve d.o.o.

IZVEDBA REZERVACIJE

Ob rezervaciji potnik potrdi, da je pooblaščen, da sprejme te pogoje v svojem imenu in v imenu vseh članov skupine, in nadalje, če opravlja rezervacijo za več oseb, da je odgovoren za vsa plačila, ki jih mora plačati vsak član skupine, za katerega opravlja rezervacijo.

PONUDBE

SLOVENIACYCLING blagovna znamka družbe BMG turistične storitve d.o.o. zagotavlja storitve v skladu z objavljenimi podatki, veljavnimi v času potrditve rezervacije, ter v skladu z opisom in obdobjem potovanja v skladu s potrjenimi rezervacijami, razen v okoliščinah, na katere nimamo vpliva, kot so bolezen ponudnika storitev ali njegovih ožjih družinskih članov, izjemne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti ali odpraviti (naravne nesreče, kot so potres, poplave, sanitarne motnje, požari, suša, vojne, stavka, teroristični ukrepi in omejitve, ki jih izda vlada z mobilizacijo, prepoved izhoda iz države).

REZERVACIJA

Vse rezervacije je treba opraviti v elektronski obliki ali po e-pošti. S potrditvijo rezervacije potnik potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji potovalnih storitev ter da v celoti razume in sprejema te pogoje, ki so zavezujoči za potnika in agenta. Za zagotovitev rezervacije je treba vplačati 30-odstotni polog. Za rezervacije, opravljene v 14 dneh pred prihodom, je treba plačati celoten znesek. Potnik je odgovoren, da zagotovi, da so vse informacije, ki jih posreduje organizatorju potovanja, točne in da so informacije, ki mu jih posreduje organizator potovanja, posredovane naprej. Poizvedbe in rezervacije nastanitve lahko opravite po elektronski pošti, pisno ali osebno v kateri koli poslovalnici organizatorja potovanj ter v poslovalnicah partnerskih potovalnih agencij. Organizator potovanja potniku zagotovi ustrezno gradivo v elektronski obliki, v katerem so predstavljene vse pomembne informacije v zvezi s potovanjem, in zagotovi ali opozori na splošne pogoje potovanja, ki so sestavni del te pogodbe.

Potnik je dolžan posredovati vse podatke, ki so potrebni za postopek rezervacije. Glede na izbrani način plačila je treba plačati kavcijo. Razliko je treba plačati vsaj 14 dni pred prihodom, razen če je ob potrditvi rezervacije določeno drugače. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da potniku ne zagotovi storitve, če potnik v nastanitev pripelje hišnega ljubljenčka, ne da bi o tem predhodno obvestil organizatorja potovanja Sloveniacycling ali ponudnika storitev. V tem primeru organizator potovanja ni dolžan sprejeti pritožb potnika glede kakovosti rezervirane nastanitve ali storitev.

POTRDITEV REZERVACIJE

Po prejemu rezervacije vam bomo poslali pisno potrditev. S pisno potrditvijo zagotavljamo vse storitve v skladu z našim programom.

PLAČILO

Ob rezervaciji je treba plačati 30-odstotni polog. Preostali del plačila – preostalih 70 % – je treba prejeti vsaj 14 dni pred prihodom. Organizator potovanja ima pravico odpovedati rezervacijo, če plačila ne prejme v dogovorjenem roku. Plačilo lahko opravite z bančnim nakazilom ali kreditno kartico.

Plačilo s kreditno kartico – 100-odstotno plačilo bo izvedeno ob potrditvi rezervacije. Vsa plačila se zaračunajo v evrski valuti. Znesek, ki bo zaračunan z vašega računa kreditne kartice, je pridobljen v evrih po trenutnem menjalnem tečaju Narodne banke Slovenije. Ob bremenitvi kreditne kartice se isti znesek pretvori v lokalno valuto po menjalnem tečaju združenj za kreditne kartice.

Zaradi te pretvorbe obstaja možnost manjše razlike od prvotne cene, navedene na naši spletni strani. Opomba za plačila iz tujine – Ta način plačila se nanaša izključno na tuje stranke. Vrednost rezervacije je treba prenesti na tuj račun organizatorja potovanj Sloveniacycling. Stroške igralcev in prejemnika bančnega nakazila v celoti krije stranka.

BIVANJE

Ponujene nastanitvene enote so opisane v skladu z uradno kategorizacijo pristojnega organa in dejanskim stanjem enote v času objave. Standardi nastanitve, prehrane, storitev in podobno se razlikujejo glede na destinacijo/državo in niso predmet primerjave. Informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu, organizatorja potovanja ne zavezujejo bolj kot informacije, navedene na spletnih straneh www.SLOVENIACYCLING.SI ali v katalogu ali drugih tiskanih gradivih organizatorja potovanja. Upoštevajte, da je po standardnih pravilih sobe običajno na voljo za prijavo po 14. uri. O zgodnji prijavi je treba obvestiti vnaprej.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA POTOVANJ SLOVENIACYCLING

Obveznost organizatorja potovanj SloveniaCycling je opravljanje storitev ter izbira ponudnika storitev ob upoštevanju pravic in interesov potnikov v skladu s tradicijo turističnega gospodarstva. Organizator potovanja SloveniaCycling bo izpolnil vse zgoraj navedene obveznosti, kot so opisane, razen v okoliščinah, na katere nima vpliva (3. člen), v katerih bo organizator potovanja SloveniaCycling ravnal, kot je navedeno v 4. členu.

OBVEZNOST POTNIKA

Potnik je dolžan:

 • Imeti veljavno potovalno dokumentacijo.
 • Spoštovati in upoštevati vse carinske in devizne predpise ciljne države.
 • Spoštovati in upoštevati vse carinske in devizne predpise ter zakone in druge predpise Republike Slovenije in drugih držav, skozi katere potuje ali v katerih prebiva. se pozanimati, ali potrebuje vizum za ciljno državo in sosednje države. V primeru, da potnik ne more nadaljevati potovanja zaradi neposrednega kršenja teh predpisov, je odgovoren za vse s tem povezane stroške.
 • Upoštevajte hišni red nastanitvene enote in sodelujte s ponudnikom storitev z dobrimi nameni.
 • Ponudniku storitev predložite dokument, ki dokazuje plačano storitev (bon, prejet po elektronski pošti ali faksu). – sporočite, da nameravate v nastanitveno enoto pripeljati hišnega ljubljenčka, tudi če je nastanitvena enota opisana kot hišnim ljubljenčkom prijazna nastanitev, ter sporočite vrsto in velikost hišnega ljubljenčka.

POTOVALNI DOKUMENTI

Vsak potnik je odgovoren, da ima pri sebi veljaven potni list in zahtevani vizum. Organizator potovanja SloveniaCycling ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi jih lahko imela odsotnost potovalnih dokumentov ipd. v primeru, da potniki o tem ne obvestijo organizatorja potovanja.

PRTLJAGA

Organizator potovanja ni odgovoren za izgubo, krajo ali poškodbo prtljage med potovanjem, vključno z rokovanjem s prtljago med prevozom med hotelom in letališčem ali obratno.

POTOVALNO ZAVAROVANJE

Potnikom priporočamo, da sklenejo potovalno zavarovanje, ki krije stroške nesreč ali smrti, zdravljenja bolezni, prevoza domov ter izgube ali poškodbe prtljage in podobno.

SPREMEMBE REZERVACIJE

Vsaka sprememba rezervacije mora biti predhodno potrjena in dogovorjena s strani organizatorja potovanja SloveniaCycling.

ODPOVEDI

Če želi potnik spremeniti ali preklicati potrjeno rezervacijo, mora to storiti pisno (po e-pošti ali telefaksu). Spremembe ali odpovedi po telefonu niso dovoljene in ne bodo sprejete. Če potnik zahteva spremembo ali preklic potrjene rezervacije, se kot osnova za izračun stroškov upošteva datum prejema pisne odpovedi v rednem delovnem času organizatorja potovanja. Če je pisna odpoved prejeta zunaj rednega delovnega časa organizatorja potovanja, je datum odpovedi, ki bo podlaga za izračun stroškov odpovedi, naslednji delovni dan organizatorja potovanja. Stroški odpovedi se izračunajo na naslednji način:

 • Več kot 45 dni pred datumom prihoda, nevračljiva rezervacijska kavcija
 • 45-30 dni pred datumom prihoda: 20 % celotnega zneska,
 • 29-15 dni pred datumom prihoda: 50 % celotnega zneska,
 • 14 – 9 dni pred datumom prihoda: 80 % celotnega zneska,
 • 8 dni pred datumom prihoda: 100 % celotnega zneska.
 • V primeru neprihoda se zaračunajo vse rezervirane storitve.

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik rezervacije ima pravico do pritožbe, če plačane storitve niso bile opravljene. Če opravljene storitve niso zadovoljive, mora potnik takoj obvestiti organizatorja potovanja o neustrezni storitvi in vložiti pritožbo na dan prihoda na lokaciji ponudnika storitev ter obvestiti pisarno organizatorja potovanja po elektronski pošti saso@sloveniaguide.si ali po telefonu +386 59 339508 (delovni čas službe za stranke).

Potnik je dolžan dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja potovanja in s ponudnikom storitev, da se lahko odpravi vzrok pritožbe. Če potnik ob prihodu ni zadovoljen s stanjem nastanitve in na lastno pobudo zapusti nastanitev ter poišče drugo nastanitev, ne da bi organizatorju potovanja dal možnost, da reši težavo, odpravi vzrok nezadovoljstva ali poišče drugo nastanitev za potnika, potnik nima pravice zahtevati vračila denarja ali uveljavljati odškodninskega zahtevka, ne glede na to, ali so bili njegovi razlogi upravičeni ali ne.

Potnik mora sprejeti predlagano rešitev, ki ustreza storitvi, opravljeni na kraju samem, organizatorji potovanj dodatnih pritožb ne bodo upoštevali ali se nanje odzvali. Če težava po intervenciji ni rešena na kraju samem, je potnik dolžan pisno pritožbo skupaj z dokazili ter morebitnimi fotografijami v podporo pritožbi posredovati organizatorju potovanja SloveniaCycling po elektronski pošti na naslov saso@sloveniaguide.si ali po pošti najpozneje v 60 dneh po vrnitvi potnika s potovanja. Organizator potovanja SloveniaCycling bo upošteval le v celoti dokumentirane pritožbe, ki jih bo prejel v roku 60 dni. Organizator potovanja SloveniaCycling je dolžan pisno rešiti pritožbo v roku 8 dni od prejema pisne pritožbe. Organizator potovanja SloveniaCycling lahko rok prestavi zaradi zbiranja dokazov in preverjanja reklamacijskih ponudb pri ponudniku storitev, vendar ne za več kot 8 dni. Organizator potovanj SloveniaCycling bo upošteval le tiste reklamacije, katerih vzroka ni bilo mogoče rešiti na kraju samem. Organizator potovanja ne more biti odgovoren za podnebne razmere, čistočo in temperaturo morja ter za druge podobne situacije in dogodke, ki lahko povzročijo nezadovoljstvo potnikov in niso neposredna posledica nastanitvene enote (na primer slabo vreme, neustrezno urejene plaže, gneča, izgubljene ali ukradene stvari in podobno). Če se potnik odloči za rezervacijo posebne ponudbe LASTMINUTE, prevzame vsa tveganja takšnega potovanja. Ta potovanja vključujejo negotovost dejstev, na katere organizator potovanja SloveniaCycling ne more vplivati, potnik pa je predvsem zaradi cene sprejel takšno potovanje in zato nima pravice do pritožbe pri organizatorju potovanja SloveniaCycling.

PRAVICA ORGANIZATORJA POTOVANJA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

Organizator potovanja SloveniaCycling si pridržuje pravico do sprememb rezervacij v primeru okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odpraviti (glej 2. člen). Rezervirano nastanitveno enoto je mogoče zamenjati le s predhodnim obvestilom potniku za nastanitveno enoto iste ali višje kategorije in po ceni, po kateri je potnik potrdil rezervacijo. Če je zamenjava nastanitvene enote mogoča le v enoti višje kategorije, katere cena je za 15 % višja od cene plačane rezervacije, si organizator potovanja SloveniaCycling pridržuje pravico, da potniku v dogovoru s potnikom zaračuna razliko. V primeru, da nadomestne namestitvene enote ni mogoče urediti, si organizator potovanja pridržuje pravico do odpovedi rezervacije in o tem obvesti potnika pred začetkom izvajanja storitve ter jamči za vračilo celotnega vplačanega zneska. Če organizator potovanja SloveniaCycling prekliče rezervacijo, potnik ni upravičen do nikakršnega nadomestila s strani organizatorja potovanja, organizator potovanja SloveniaCycling pa mu je dolžan vrniti le vplačani znesek na račun organizatorja potovanja SloveniaCycling. Če ustrezna nadomestna enota na dan začetka izvajanja storitve ni na voljo, bo organizator potovanja SloveniaCycling potniku poskušal zagotoviti informacije o možnih nadomestnih dogovorih.

OSEBNI PODATKI

Potnik posreduje osebne podatke po svoji svobodni volji. Osebni podatki so potrebni za obdelavo zahtevanih storitev. Isti podatki se uporabljajo za medsebojno komunikacijo. Organizator potovanja SloveniaCycling se zavezuje, da osebnih podatkov o potniku ne bo odnesel iz države ali jih posredoval tretji osebi, razen za namen izvedbe zahtevanih storitev. Osebni podatki se bodo hranili v zbirki podatkov v skladu s sklepom vodstva o načinu zbiranja, obdelave in zavarovanja osebnih podatkov. S sprejetjem teh splošnih pogojev potnik dovoljuje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za promocijske ponudbe organizatorja potovanja SloveniaCycling.

ODGOVORNOST

Odgovornost družbe BMG turistične storitve d.o.o. (SLOVENIACYCLING) je omejena. Organizator potovanja SloveniaCycling ne prevzema nobene odgovornosti v primeru zamud ali sprememb urnikov, neizpolnitve ali prevelike rezervacije hotelov, bolezni, smrti, vremenskih sprememb in razmer, stavke, vojne, politične nestabilnosti, karantene in drugih vzrokov, na katere nimamo vpliva. Pridržujemo si pravico do spremembe poti, da bi izboljšali potovalni program v potnikovo zadovoljstvo in korist.

SODNA PRISTOJNOST

Potnik in organizator potovanja SloveniaCycling si bosta prizadevala za poravnavo morebitnih sodnih sporov pri uporabi tega sporazuma, če dogovora ne bo mogoče doseči, pa bo o zadevi odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru, in sicer po pravu Republike Slovenije.

OPOMBA

Plačilo akontacije ali plačila v celoti pomeni, da potnik v celoti razume in sprejema pogoje.

BMG turistične storitve d.o.o., Rače, Slovenia, 15.12.2022